Informácie o nás

Mestská polícia mesta Štúrovo je poriadkový útvar zriadený v zmysle § 19 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v súlade s § 2 ods. 2 zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v roku 1991.

 

Mestskú políciu vedie jej náčelník, ktorého vymenúva do funkcie mestské zastupiteľstvo na návrh primátora. Náčelník mestskej polície zodpovedá za svoju činnosť primátorovi mesta. Mestská polícia svoju činnosť zabezpečuje v súlade s príslušnými predpismi, najmä v zmysle zákona o mestskej polícii a VZN mesta.

Náplň činnosti mestskej polície:


1. zabezpečuje verejný poriadok v meste, spolupôsobí pri ochrane obyvateľov a iných osôb v meste pred ohrozením ich života a zdravia
2. spolupôsobí s príslušnými útvarmi Policajného zboru pri ochrane majetku mesta, majetku občanov, ako aj iného majetku mesta pred poškodením, zničením, stratou alebo pred zneužitím
3. dbá o ochranu životného prostredia v meste,
4. dbá o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach,
5. vykonáva všeobecne záväzné nariadenia mesta, uznesenia mestského zastupiteľstva a rozhodnutia primátora mesta,
6. ukladá a vyberá v blokovom konaní pokuty za priestupky ustanovené osobitným predpisom a tiež za priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky spáchané neuposlúchnutím zákazu, ktorý vyplýva z úpravy cestnej premávky vykonanej dopravnými značkami alebo dopravnými zariadeniami, objasňuje priestupky, ak tak ustanovuje zákon,
7. oznamuje príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistí pri plnení svojich úloh a ktorých riešenie nepatrí do pôsobnosti mesta,
8. plní úlohy na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti ustanovenej zákonom 564/1991 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov.

 

Mestská polícia spolupracuje pri plnení svojich úloh s príslušním útvarom Policajného zboru, orgámni štátneho odborného dozoru nad bezpečnosťou práce, s orgánmi štátnej zdravotníckej správy, orgánmi štátneho dozoru vo veciach životného prostredia, orgánmi požiarnej ochrany a s inými štátnymi orgánmi.

 

 

Štatút Mestskej  p olície 2019

Organizačný poriadok Mestskej polície Štúrovo 2019