Čo znamená GDPR?

 

Dovoľte aby som Vám bližšie vysvetlil čo znamená GDPR, inými slovami General Data Protection Regulation, tzn. ochrana osobných údajov.

 

Informovanie kamerového systému

 

Prevádzkovateľ: Mesto Štúrovo, Námestie Slobody č. 1, 943 01 Štúrovo

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: email

Účel spracovania: ochrana majetku a bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta kamerovým systémom

Právny základ: verejný záujem

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: orgány činné v trestnom a priestupkovom konaní, súdy

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: nebude

Doba uchovávania osobných údajov: 15 dní

 

Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania osobných údajov bez zbystočného odkladu zabezpečí likvidáciu osobných údajov pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov a že bude spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov a ani osobitným zákonom, podľa ktorých sa osobné údaje spracovávajú.

 

Práva žiadateľa:

 

- Dotknutá osoba má právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k jeho osobným údajom a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov.

- Dotknutá osoba má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podaním podnetu na šetrenie, sťažnosti, dozornému orgánu, na Slovensku Úradu na ochranu osobných údajov v zmysle §100 zákona č. 17/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

 

 

 

Kontakt

Mestská polícia Štúrovo

Námestie Slobody č.1
943 01 Štúrovo

+421 (0)36 2851352
+421 (0)36 2851353
+421 (0)905 326911

Náčelník MsP Štúrovo
+421 (0)36 2851350