Vážení spoluobčania,

dovoľte mi, aby som Vám predstavil oficiálnu stránku Mestskej polície Štúrovo (ďalej len „MsP“).

Od januára 2020 zastávam funkciu náčelníka MsP a som rád, že Vám touto cestou môžem priblížiť prácu príslušníkov MsP, poskytnúť dôležité informácie a cenné rady. Nájdete tu záznamy z činnosti MsP, organizačnú štruktúru, projekty zamerané na prevenciu, oznámenia, udalosti a články, či už o prípadoch policajných zásahov alebo výsledkoch práce príslušníkov MsP.

           Za prioritu považujem bezpečnosť občanov a ochranu ich majetku, preto bude mojou snahou dohliadať na to, aby každý príslušník konal operatívne, funkčne a profesionálne. Pre MsP je nevyhnutnosťou získať si dôveru, podporu a uznanie od občanov mesta Štúrovo a v neposlednom rade profesionálny rešpekt. Pripravujeme projekt, znovuzrodenia prevencie, v ktorom príslušníci MsP, budú vystupovať ako prednášajúci pre širokú verejnosť. Tento projekt budú zastrešovať príslušníci, na ktorých sa každý občan bude môcť s dôverou obrátiť so svojim problémom alebo podnetom. MsP sa riadi zákonom SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii, zákonom č. 372/1990 o priestupkoch, ako aj inými súvisiacimi zákonmi a právnymi normami. Nechcem Vás zaťažovať zmenami, ktoré sa v súčasnosti na MsP uskutočňujú, avšak reagujem aj na sťažnosti obyvateľov voči hliadkovej činnosti MsP, ako aj negatívne vnímanie MsP Štúrovo. Napriek tomu, že príslušníci MsP dosahovali dobré hodnotenie, v zmysle zákona pri plnení funkčných a služobných povinností je nevyhnutné uskutočniť niektoré zmeny v pôsobení MsP. Dňom 02.01.2020 došlo k dielčej zmene v plnení povinností MsP a to z pohľadu vykonávania peších hliadok, ktoré sa týmto dňom stávajú pravidelnosťou počas výkonu služby.

            Činnosť MsP sa v mnohých prípadoch nezaobíde bez pomoci občanov. Všímajme si svoje okolie! V prípade, že dochádza k ohrozeniu života, zdravia, majetku, narúšaniu verejného poriadku alebo k inej protiprávnej činnosti, je potrebné, aby občania túto skutočnosť bezodkladne nahlásili na tiesňovú linku MsP Štúrovo MT.: +421 905 326 911 a to z dôvodu operatívneho prešetrenia veci na mieste. 

            Ak má MsP ďalej pracovať na profesionálnej úrovni, musí vzniknúť komunikácia a dôvera obyvateľov voči MsP, ako aj spolupráca a obnova vzťahov s policajným zborom SR a orgánmi štátnej a verejnej správy. 

            Verím, že spoločnými silami a vzájomnou spoluprácou zlepšíme verejný poriadok a bezpečnosť obyvateľov nášho mesta.

 

Moc polície nespočíva v počte príslušníkov, ani v prostriedkoch, ani v zbraniach...

Jej moc spočíva vo svedomí občanov.

Alba de CÉSPEDES

Prajem veľa úspechov a spokojnosti.

 

 

S úctou.

Ing. Imrich HANULA

náčelník MsP

 

 

 

 

Informácie MsP

Čo s (poteciálne) starými autami?

24.01.2020 13:11
Ctení spoluobčania,                 staronový fenomén a zároveň aj tŕň sídlisk, parkovísk a odstavných plôch, s ktorým sa stretávajú občania nášho mesta dennodenne. Áno máte pravdu je to problém s názvom „VRAKY“, automobilov a...

Kontakt

Mestská polícia Štúrovo

Námestie Slobody č.1
943 01 Štúrovo

+421 (0)36 2851352
+421 (0)36 2851353
+421 (0)905 326911

Náčelník MsP Štúrovo
+421 (0)36 2851350